54Power

陽宅設計精華

#  宅經曰:「宅無定氣,由人為之變之。」宅之理氣因於建築格局而有一定之充佈流行,一定之開門宅舍,必得一定之理氣,唯其居住使用之利用端看宅主之分房利用,居之各有所宜,預知宜而能居安,瞭然不宜知趨避,正是宅術所以明告後世之學以致用。.....

辭典查出醒世琩 第二十八卷 吳衙內鄰舟赴約 28-3

是夜,潘朗在家,複夢向時鼓樂旗彩,迎狀元匾額過其門而去。潘朗夢中喚雲:“此乃我家旗匾。”送匾者答雲:“非是。”潘朗追而看之,果然又一姓名矣。送匾者雲:“今科狀元合是汝子潘遇,因做了欺心之事,天帝命削去前程,另換一人也。”潘朗驚醒,將信將疑。未幾揭曉,潘朗閱登科記,狀元果是夢中所迎匾上姓名,其子落第。待其歸而叩之,潘遇抵...

Mobile 行動版