54Power

海底鬼岩城 (上)

.....

鄭曼青太極拳,示範影片

示範影片: 鄭子太極拳,鄭曼青與楊澄甫Cheng Man Ching 鄭子太極拳鄭曼青Cheng Man Ching 推手Chen Manching Cheng Man Ching's playing...

 

金融科技風潮的蓬勃與矛盾

夏肇毅觀點:金融科技風潮的蓬勃與矛盾 金融科技風潮的蓬勃 從去年第三方支付法立法開始,Fintech金融科技這議題在台灣逐漸被炒熱。取代了雲端運算、? 大數據、 物聯網,... 夏肇毅觀點:金融科技風...

Mobile 行動版